.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по школі

від 11.06.2020 № 96

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

АНТОНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ №21

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2020-2024 РОКИ

СХВАЛЕНО

засіданням педагогічної ради

протокол №17 від 11.06.2020

І. Вступ

Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради (далі – ЗЗСО №21) діє відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Стратегія розвитку ЗЗСО №21 спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання і розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Концепція враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення.

Відповідно до повноважень та покладених функцій, ЗЗСО №21 забезпечує:

реалізацію державної політики в сфері освіти на території обслуговування, формування і розвиток мережі закладу, створення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами, територіальну та безперешкодну доступність до закладу освіти, організацію харчування та медичного обслуговування у закладі освіти, облік дітей дошкільного та шкільного віку, матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, контроль за фінансово-господарською діяльністю та дотриманням установчих документів закладом освіти;

створення належних умов для розвитку доступної та якісної системи закладу освіти, умов рівного доступу до освіти, гуманних відносин в освітньому закладі, сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів, належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників освітнього процесу, необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення стабільного функціонування освітнього закладу, суттєвого зростання якості освіти, наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Фінансово –господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності. Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна благодійна допомога батьків та меценатів.

ІІ. Місія, візія, пріоритетні напрями

Місія школи: створення умов для здобуття якісної освіти дітьми, які проживають на території обслуговування, у т.ч. дітьми з особливими освітніми потребами, становлення творчої особистості, яка володіє навичками та компетентностями, що затребувані в кожній сфері інтелектуальної діяльності, яка готова навчатися протягом усього життя, вибирати й оновлювати професійний шлях самостійно.

Візія: розвиток та функціонування закладу, який задовольняє потреби та запити територіальної громади території обслуговування, підвищує якість освіти та освітніх послуг, забезпечує доступність та безпечність освітнього середовища, здорове харчування, покращення матеріально-технічної бази.

Пріоритетні напрями розвитку ЗЗСО №21:

1. Нова українська школа, якість освіти.

2. Інноваційна спрямованість освітнього процесу.

3. Здорове та безпечне освітнє середовище.

4. Освіта дітей з особливими освітніми потребами.

5. Наскрізний процес виховання, який формує людські цінності.

6. Професійний та умотивований педагог.

7. Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації стратегії розвитку ЗЗСО №21 (фінансово-господарський аспект).

ІІІ. Мета, основні цілі та завдання

1. Нова українська школа, якість освіти

1.1. Підвищення ефективності, наближення до сучасних стандартів мережі закладу загальної середньої освіти

1.2.Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасними засобами навчання, обладнанням (поповнення дидактичних матеріалів: природничо-науковий складник)

1.3. Щорічні шкільні математичні турніри серед учнів 4-х, 5-х класів.

1.4. Літні мовні, лідерські загони для учнів.

1.5.Створення навчально-розвивального середовища в класах початкової школи відповідно до концептуальних стандартів НУШ

Очікувані результати: приведення діяльності закладу загальної середньої освіти у відповідність до вимог законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», створення оптимальної мережі класів, організація освітнього середовища для учнів початкових класів відповідно до вимог Держстандарту та Концепції НУШ, підвищення результативності навчання учнів, зокрема з предметів природничо - математичного циклу та мов.

2. Інноваційна спрямованість освітнього процесу

2.1. Впровадження науково - дослідницької діяльності в освітній процес (активізація екологічного напряму у закладі, участь у міських дослідницьких акціях з екологічного напряму виховної роботи, залучення учнівської молоді до науково-дослідної діяльності МАН як засіб розвитку дослідницьких здібностей).

2.2.Удосконалення організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання (організація проходження онлайн курсів педагогічними працівниками, належне методичне забезпечення, приведення документів у відповідність до чинного законодавства).

2.3. Вивчити досвід педагогічних колективів міста щодо використання STEM технологій в освітній процес(відвідування семінарів, тренінгів)

2.4.Діджиталізація освітнього процесу.

Очікувані результати: підвищення мотиваціїучнів до освітньої діяльності

3 .Здорове та безпечне освітнє середовище

3.1.Запровадження системи НАССР в роботу харчоблоку ЗЗСО.

3.2. Організація постійного контролю за якістю харчування, адміністрацією закладу, медичною сестрою, комісією громадського контролю

3.3. Розширення мережі гуртків фізкультурно - оздоровчого напряму, шляхом залучення громадських організацій та співпраці із позашкільними установами міста

3.4. Збільшення показників охоплення учнів послугами оздоровлення у позаміських таборах

Очікувані результати: створення в школі цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі, підвищення рухової активності, мотивації учнів до занять фізичною культурою й спортом, поліпшення якості харчування дітей в закладі.

4. Освіта дітей з особливими освітніми потребами.

4.1. Підвищення методичної грамотності педагогів для надання спеціальних послуг дітям з особливими потребами та їхнім сім`ям.

4.2. Відкриття інклюзивних класів у школі.

4.3. Залучення учнів з особливими освітніми до занять гуртковою роботою організованими навчальним закладом.

Очікувані результати: забезпечення сприятливих умов, що нададуть можливість проведення корекційної роботи з дітьми з ООП, їх соціалізацію.

5. Наскрізний процес виховання, який формує людські цінності

5.1. Створення відкритого та доступного виховного простору в ЗЗСО №21, який забезпечує виховання загальнолюдських духовних цінностей, формування особистості громадянина-патріота України.

5.2. Активізувати роботу з національно-патріотичного виховання, виховання правової культури, упровадження в закладі превентивних програм та проєктів виховного змісту.

5.3. Розвиток системи профорієнтаційної освіти у закладі.

5.4. Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу, спрямування соціально-психологічної служби закладу освіти на активне співробітництво з учасниками освітнього процесу задля формування особистості дитини.

Очікувані результати: активне запровадження педагогіки партнерства, створення відкритого та доступного виховного простору в закладі освіти, який виховує загальнолюдські морально-духовні цінності, побудова освітнього середовища з позитивною атмосферою, емоційним комфортом за принципом толерантних, довірливих та етичних відносин між учасниками освітнього процесу, можливістю самореалізації кожного здобувача освіти, здатного правильно обрати професію, побудувати особисту кар’єру та власне життя.

6. Професійність та умотивованість педагогів

6.1. Активне впровадження системи морального та матеріального стимулювання результативної праці вчителів.

6.2. Удосконалення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності та творчого потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи (робота «Школи молодого вчителя», шкільних методичних об’єднань).

6.3. Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.

6.4. Проведення педагогічних коучингів, тренінгів як інноваційних підходів до професійного зростання педагогів.

6.5. Залучення психологічної служби закладу на профілактику стресових станів педагогічних працівників, формування та збереження стабільних стосунків в педколективі.

6.6.Продовжувати популяризацію роботи вчителів школи, в умовах розбудови НУШ, на сторінках шкільного сайту, соціальних мереж, власних блогах, ЗМІ.

Очікувані результати: якісне забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою, створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки вчителів, їх професійної майстерності, підвищення психологічного комфорту педагогів, як наслідок – підвищення якості освіти, створення оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів.

7.Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації стратегії розвитку ЗЗСО №21

Удосконалення освітнього процесу знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку матеріально-технічної бази закладу, від її відповідності вимогам науково-технічного прогресу.

Розвиток матеріальної бази закладу передбачає:

§ проведення косметичного ремонту навчальних кабінетів, приміщень школи;

§ придбання нових меблів;

§ ремонт та поновлення меблів;

§ поновлення та придбання фізкультурного обладнання;

§ обладнання відповідно до Положення про навчальний кабінет навчальних кабінетів;

§ поповнення навчальних кабінетів наочними посібниками, технічними засобами навчання, навчальним обладнанням, приладами необхідними для навчання і виховання школярів;

§ доукомплектування книжкового фонду шкільної бібліотеки навчальною, педагогічною, методичною, науково-популярною, довідковою та художньою літературою;

§ створення умов для більш широкого впровадження комп’ютерних технологій у освітній процес;

§ створення внутрішньої єдиної Інтернет-мережі в закладі;

§ оснащення кабінету інформатики ліцензійним базовим програмним забезпеченням;

§ навчання працівників школи ефективному використанню сучасної обчислювальної техніки в освітньому процесі;

§ забезпечення навчальних кабінетів STEM –лабораторіями.

§ утеплення та ремонт фасаду старого корпусу;

§ створення нового освітнього середовища у навчальних кабінетах;

§ зведення огорожі та упорядкування господарської частини закладу;

§ осучаснення зелених присадибних ділянок школи;

§ утеплення спортивної зали;

§ благоустрій двору закладу (укладання тротуарної плитки).

Очікувані результати:забезпечення належних умов для ефективного навчання та виховання здобувачів освіти, проведення позакласних заходів та секційно-гурткової роботи, змістовного дозвілля учнів та їх оздоровлення.

Кiлькiсть переглядiв: 607

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.