.

Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21

Херсонської міської ради

НАКАЗ

від 01.09.2020 р. № 128

Про структуру та організацію

методичної роботи у 2020-2021 навчальному році

Останніми роками відбуваються реформаційні процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів. Значним поступом стала поява стратегічного документа – Концепції «Нова українська школа», - який заклав підвалини нової парадигми освіти – орієнтації на компетентнісне навчання, активну соціалізацію учнів в умовах створення єдиного освітнього простору.

Визначена Концепцією «Нова українська школа» стратегія розвитку освіти сталаорієнтиром роботи над новою обласною науково-методичною проблемою "Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору".

Робота над такою проблемною темою щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників потребує впровадження педагогіки партнерства, інформаційно-цифрових технологій, нового освітнього середовища, яке допоможе створити новітній навчальний контент педагога, що зможе вплинути на соціалізуючу складову розвитку особистості.

З метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, підвищення ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до завдань педколективу на 2020-2021 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол № 1 від 27.08.2020 р.), враховуючи, що за сучасною методичною системою важливим є не лише розвиток педагогічної майстерності, спрямованої на вдосконалення знань, умінь і навичок, а й створення умов для реалізації особистісних функцій педагога, підвищення рівня його професійно-особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, створення індивідуально-авторської педагогічної або методичної систем,

Н А К А З У Ю:


1. Спрямувати у 2020-2021 н. р. роботу на реалізацію науково-методичної проблеми школи "Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору".

2. Визнати завдання ІІ етапу діяльності (2021-2022 р.р.; – формувальний, який передбачає створення системи формування компетентностей педагога та учня закладів загальної

середньої освіти (відповідно до цього типу)які необхідно розв'язати:

- розробляються методичні матеріали щодо впровадження в освітній процес компетентісного підходу в навчанні;

- створюється обласна творча група з числа методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), досвідчених учителів з питань розвитку професійної компетентності педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» та реформи децентралізації влади;

- надається консультативна допомога щодо розробки системи формування компетентностей педагога та учня закладів загальної середньої освіти в умовах створення єдиного освітнього простору;

- розробляються дистанційні курси з питань компетентнісного підходу соціалізації особистості;

- організуються навчальні семінари, панельні дискусії, круглі столи, конференції, виставки, фестивалі з досліджувальної теми.

3. Призначити головами методичних об’єднань(МО)таких вчителів:

- Крамаренко Н.В. – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (історія та правознавство, українська, російська, англійська, німецька мови, зарубіжна та українська літератури);

- Бистрякова К.В.– голова МО вчителів початкових класів

- Куца І.І. – голова МО вчителів природничо-математичного циклу (математика, хімія, фізика, біологія, географія, економіка, основи здоров`я);

- Пономаренко Т.В. – голова МО вчителів художньо-естетичного та технологічного циклу (образотворче мистецтво, мистецтво, музичне мистецтво, фізична культура, трудове навчання, етика, художня культура, інформатика);

- Комогорцева Т.М.– голова МО класних керівників.

4. Створити шкільну методичну раду(МР) і затвердити її у складі:

- Лугова Г.Л. - голова МР, директор школи

- Юрченко А.В. - заступник голови МР, заступник директора з НВР;

- Кірвас Ю.М.- член МР , заступник директора з ВР

- Пономаренко Т.В.- секретар МР, голова МО вчителів художньо-естетичного циклу;

- Гальченко Л.А. – секретар атестаційної комісії,

- Бистрякова К.В.– член ради, голова МО учителів початкових класів;

- Куца І..І. – член ради, голова МО вчителів природничо-математичного циклу;

- Крамаренко Н.В - член ради, голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

- Комогорцева Т.М. – член ради , голова МО класних керівників.

- Давидович О.В.– член ради, завідувач бібліотекою.

5. Головам МО:

5.1. Скласти та затвердити плани роботи на 2020-2021 н.р.

6. Голові методичної ради (Лугова Г.Л.):

6.1. Затвердити план роботи над науково-методичною проблемою (Додаток №1).

6.2. Затвердити план роботи методичної ради (Додаток №2)

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи (Юрченко А.В.):

6.1. Розробити план методичної роботи на навчальний рік (Додаток № 3).

Включити такі науково-методичні заходи: наради при директорові, методичні наради, творчі звіти-презентації вчителів, майстер-класи, творчі звіти молодих вчителів «Портрет учителя», проведення відкритих уроків, методичного турніру, психологічного тренінгу, семінару-практикум; організувати виставку методичної літератури, конференцію за підсумками роботи над методичною проблемою.

6.3. Спланувати роботу з молодими вчителями з метою надання їм допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних питань методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи.

6. 4. Призначити наставниками:

вчителя фізики Арнаутова Г.Ю. - Куцу І.І.,

вчителя хімії Короткої Т.О.– Куцу І.І.

вчителя початкових класів Стадник М.Є. –Бистрякову К.В.

вчителя початкових класів Алещенко Г.В. – Гальченко Л.А.

6.5. Організувати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації у 2020-2021навчальному році:

Юрченко А.В. (ЗДНВР, вчитель української мови та літератури);

Куца І.І. (вчитель географії);

Бистрякова К.В. (вчитель початкових класів)

Першанова А.С.(вчитель музики)

Очеретяна Н.О.(вчитель історії)

Арнаутова Г.Ю.(вчитель фізики)

Борзова Т.Г.(вчитель математики)

Сідько А.О.(педагог- організатор)

6.5. До 20.03.2021 року вивчити та узагальнити досвід вчителів, які атестуються у 2021 році.

6.6. Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних, загальноміських та обласних методичних заходах, семінарах on line.

6.7. Направити до участі у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності "Учитель року – 2021” Пономаренко Т.В. в номінації «Учитель трудового навчання»

6.8. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

6.9. Підготувати учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану.

6.10. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочної діяльності.

6.11 Систематично висвітлювати педагогічні досягнення вчителів школи через різні засоби інформації та пропаганди і на сайті школи.

7.Учителям-предметникам:

7.1. Користуватися в навчальній діяльності навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками, рекомендованими МОН України для використання в ЗЗСО, перелік яких даний на сайті МОНУ.

7.2.Використовувати тільки навчальні посібники, які мають на звороті титульного аркушу відповідний гриф МОНУ або номер і дату листа-підтвердження Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про схвалення для використання у ЗЗСО.

7.3. Адаптувати зміст планів-конспектів уроків з друкованою основою під індивідуальні психолого-педагогічні та освітні особливості класу, доповнювати власним дидактичним матеріалом та інформацією з додаткової літератури.

7.4. Організувати та спланувати роботу зі здібними учнями у відповідності до їх індивідуальних особливостей.

7.5. Організувати проведення Тижнів української мови та літератури (березень), математики та інформатики (лютий), біології (квітень), образотворчого мистецтва(лютий), географії(квітень), фізичної культури (вересень), зарубіжної літератури (березень), фізики та астрономії (квітень), хімії та основ здоров’я (листопад), початкових класів (листопад), історії та правознавства (січень), іноземних мов (лютий) у відповідності до річного плану роботи школи.

7.6 Під час проведення тижнів розробити плани – проведення, заходи проводити інтелектуального спрямування, використовуючи он лайн технології.

7.7. Вчителям математики (Лузгіній О.Є., Борзовій Т.Г.)та вчителям початкових класів розробити заходи та організувати їх виконання відповідно до Указу Президента №31/20 »Про оголошення 2020-2021 року Роком математичної грамотності »Усі проведені заходи висвітлювати на шкільному ВЕБ сайті і розділі «Рік математики»

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Директор школи Г.Л. Лугова

Додаток № 1до наказу
від 01.09.2020 № 128

План роботи над науково-методичною проблемою

Реалізація ІІ етапу науково-методичної проблеми області

Спрямувати у 2020-2021 н. р. роботу на реалізацію науково-методичної проблеми школи "Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору".

2. Визнати завдання ІІ етапу діяльності (2021-2022 р.р.; – формувальний, який передбачає створення системи формування компетентностей педагога та учня закладів загальної

.

№з/п Назва заходу Термін Відповідальний Відмітки про виконання
1. Створення творчої групи «Формування ключових компетентностей учнів під час навчально – виховного процесу» Вереснь Заступник директора з НВР
2. Вироблення єдиної системи комплексної роботи над проблемою через роботу кафедр та МО Протягом року Вчителі - предметники
3. Обговорення на першому засіданні МО науково –методичної проблеми «Формування ключових компетентностей учнів під час освітнього процесу Вересень Керівники МО
4. Анкетування педпрацівників «Готовність вчителів до саморозвитку Жовтень Практичний психолог
5. Педагогічна рада Жовтень Директор, ЗДНВР
6. Педагогічна рада «Соціалізація особистості учнів через реалізацію компетентнісного підходу у виховному процесі Січень Директор, ЗДВР
7. Педагогічна рада «Дистанційне навчання та навчально-дослідницька діяльність в контексті компетентнісного підходу» Жовтень Директор, ЗДВР
8. Анкетування педпрацівників «Інноваційні освітні технології” Січень практичний психолог
9. Проведення семінарів на базі школи для слухачів курсів ХАНО «Діяльність керівників закладів загальної середньої освіти та педагогічних колективів щодо створення нового освітнього простору» Жовтень Грудень Директор
10 Створення безпечного освітнього простору 1.Психологічна сторона(адаптація учнів 1 класів, 5 класів, новоприбулих учнів); 2.Екологічна(проведення тижня, місячника екології) 3.Інформаційна(застосування інформаційно- комунікативних технологій, безпека в Інтернеті, проведення тижня «Стоп. Булінг»), Жовтень Січень Листопад Квітень протягом року Вчителі- предметники, практичний психолог Вчитель біології, класні керівники Адміністрація, класні керівники, вчителі- предметники
11. Фізична безпека і комфорт: Алгоритм дій у разі травмування дітей, Заходи з пожежної безпеки; Заходи з попередження дитячого травматизму. Протягом року Адміністрація, класні керівники, вчителі- предметники

Додаток №2

до наказу від 01.09.2020 № 128

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Перше засідання Вересень
1. 1. Аналіз методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік та завдання на 2020/2021 н. р.
2. Про організацію роботи над методичною темою
«Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору»
3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
4. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у
2020/2021 навчальному році.
5. Схвалення планів роботи шкільних методичних об’єднань, методичної ради,

Друге засідання Жовтень
1. Концепція Нової української школи (Рік третій).
2. Про участь вчителів школи у Всеукраїнському конкурсі „Учитель року”.
3. Про підготовку учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах.
4. Розгляд та погодження методичних доробок вчителів школи, які підготовлені до друку.

Третє засідання Грудень
1.Про роботу ШМО над реалізацією методичної теми школи.
2. Підсумки моніторингу рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2020/2021 н.р.
3. Про участь учителів у освітніх проектах.
4. Про проведення творчих звітів учителів, які атестуються. Голова методичної ради


Четверте засідання Квітень
1. Освітні інновації в сучасній школі..
2. Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних методичних тем.
3. Аналіз курсової підготовки педагогічних працівників та планування підвищення кваліфікації на 2021 рік..
4. Звіт про роботу методичних об’єднань вчителів. Голова методичної ради, керівники ШМО


П`яте засідання Травень

1.Оцінка результативності методичної роботи у 2020/2021 н.р.
2. Підсумки атестації педагогічних працівників. .
3. Про результати роботи з обдарованими дітьми.
4. Обмін думками та пропозиціями щодо планування методичної роботи на 2021/2022 н.р. Голова методичної ради, керівники ШМО

МЕТОДИЧНІ ДЕКАДИ

1. Методичний тиждень на тему «Мій творчий шлях у школі» Лютий ЗДНВР, керівники ШМО, учителі-предметники
2. Круглий стіл «Педагогічна творчість: її стимули і можливості»
Березень ЗДНВР, атестаційна комісія

Кiлькiсть переглядiв: 2022

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.